RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie al. Piastów 17.

2.        Inspektorem ochrony danych w ZUT jest mgr Artur Kurek, z którym kontakt możliwy jest:

-        pisemnie: na adres 70-311 Szczecin al. Piastów 17 lub e-mail IOD.kurek@zut.edu.pl,

-        telefonicznie 091 449 4924.

3.    Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ZUT, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

4.    Monitoring obejmuje zewnętrzny oraz wewnętrzny teren obiektów.

5.    Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6.    Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

7.    Nagrania obrazu będą przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

8.    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

1)        dostępu do danych osobowych,

2)        żądania ich sprostowania,

3)        ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO,

4)        usunięcia danych, w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

9.    W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do złożenia sprzeciwu.

10.  Informuję się, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11.  Przetwarzanie  danych osobowych utrwalonych na nagraniach obrazu jest dla ZUT niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa studentów, pracowników ,ochrony mienia.

12.  W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

treść do pobrania (docx (format:  docx, rozmiar:  15,20 KB) PDF (format:  pdf, rozmiar:  97 KB))

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO, oraz ustawą z dnia 10 maja  2018  r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), uczelnia informuje, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą przy al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, tel.91 449 40 15,e-mail:rektor@zut.edu.pl.

2.      Inspektorem ochrony danych  w ZUT jest mgr Artur Kurek, z którym kontakt możliwy jest:

- pisemnie: na adres 70-113 Szczecin al. Piastów 17 lub  e-mail IOD.kurek@zut.edu.pl,

- telefonicznie 91 449 49 24.

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania procedury związanej z  przyznawaniem miejsc w domach studenckich, kwaterowaniem i zamieszkiwaniem w domach studenckich  zgodnie z obowiązującymi zasadami i aktami wewnętrznymi uczelni, m.in. zasadami przyznawania miejsc w domach studenckich, Zarządzeniami  Rektora ZUT w Szczecinie dotyczącymi Regulaminu domów Studenckich ZUT i zasad odpłatności za korzystanie z domów studenckich ZUT oraz obowiązującymi komunikatami dotyczącymi wysokości opłat jak również  w celu wywiązania się z  obowiązku meldunkowego wynikającego z przepisów prawa.

4.     Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest konieczne do podjęcia działań na Pani/Pana  wniosek oraz niezbędne do wykonania umowy, tj. do zakwaterowania i zamieszkiwania w domu studenckim.

5.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przyznawania miejsc w domach studenckich, zakwaterowania w Domu Studenckim, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

7.     Pani/Pan posiada  prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

8.     Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.     Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

10.   Pani/Pana dane  nie będą poddawane profilowaniu.

11.   Pani/Pana dane nie będą  nie będą udostępniane osobom trzecim.

12.   Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowe.